windenergyheader

آزمایشگاه هیدرولیک

hidrolic1

 

سیستم‌های هیدرولیک توانایی تولید نیرو‌هایی بزرگ در یک حجم محدود را دارا می‌باشند. پيرامون تولید توربین‌های بادی، سیستم‌های هیدرولیکی در فرایند تولید اجزای توربین و همچنین فرایند آزمون و ارزیابی آن کاربرد دارند.

در توربین‌‌های بادی اغلب تنظیم زاویه‌ی گام، نرمز روتور و در برخی از موارد ترمز زاویه‌ی یاوو و یا قفل روتور، توسط سیستم‌های هیدرولیکی انجام می‌شود. همچنین در تجهیز آزمایشگاه توربین بادی، به دلیل نیاز به نیرو‌های رنج بالا، استفاده از سیستم‌های هیدرولیک غیرقابل اجتناب خواهد بود.

 

 

 پروژه‌های انجام شده در

 

سیستم هیدرلیک توربین بادی  kw 100

 

دستگاه تست خستگی سروهیدرولیک 25 kN

 

بستر آزمایش شیر‌های سرو و پروپرشنال هیدرولیک

 

 

 

بازدید ها : 1270