هدف از پایش وضعیت محصول اطمینان از تحت کنترل بودن شرایط تولید و محصول و تطابق آن با الزامات طراح و مشتری در تمامی مراحل تولید می­باشد. پایش وضعیت محصولات پژوهشکده هواخورشید مطابق با فرایندهای مدون مطابق با استاندارد ISO9001:2015 صورت می­پذیرد. این مهم از کنترل ماده خام ورودی، کنترل حین تولید، تحویل محصول نهایی به مشتری تا سرویس های دوره ای صورت می­پذیرد.بازرسی و آزمون­های توسط واحد طراحی و مهندسی تعریف شده و در قابل طرح کنترلی (Control Plan)  یا تست پلن توسط بازرسان آموزش دیده اجرا می­شود.

ابزارهای و تجهیزات اندازه­گیری و آزمون موجود در پژوهشکده گستره وسیعی از آزمون­ها شامل آزمون­های ابعادی، کنترل و شبیه سازی، تست­های غیر مخرب جوش، ارتعاش سنجی و آزمون­های مواد و کامپوزیت را در بر می­گیرد که تمامی این تجهیزات و ابزارها تحت کنترل و پایش و دارای گواهینامه کالیبراسیون می­باشند. در صورت نیاز به استفاده از خدمات آزمایشگاهی خارج از پژوهشکده از آزمایشگاه­های دارای تاییدیه صلاحیت اداره استاندارد و دارای ISO 17025-2017 استفاده می­شود.

وضعیت کیفی پروژه در طول فرایند ساخت از طریق سیستم مدیریت کیفیت و سوابق بازرسی شده در بانک­های نرم­افزاری به صورت لحظه­ای قابل مشاهده و ردیابی است. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت و عدم انطباق، موارد ثبت شده و مطابق فرایند برخورد با محصول نامنطبق تعیین تکلیف و رفع می­گردد.