دكتر جواد انفرادی، استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد می‌باشد. وی مدرك كارشناسی خود را از دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، مدرك كارشناسی ارشد را از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دكتری را از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ نمودند. در سال 1399، با نظر هیات امنا پژوهشکده هواخورشید سرپرست این مرکز قرار گرفتند.

 

showProfPic.jpg

موسس پژوهشکده هواخورشید

دكتر احد ضابط (1399-1389) ، دانشیار گروه آموزشی مهندسی متالورژی دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. وی مدرك كارشناسی خود را از دانشكده فنی دانشگاه تهران، مدرك كارشناسی ارشد را از دانشگاه واترلو و دكتری را از دانشگاه مك مستر كانادا اخذ نمود. در سال 1389، در راستای ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه و توسعه فناوری‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با استفاده از خلاقیت و توانمندی‌های جوانان نخبه كشور، پژوهشكده تقاضا محور هواخورشید را در دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس كرد و تا سال 1399 در سمت ریاست در این پژوهشكده به فعالیت پرداخت. وی اكنون عضو هیئت امناء پژوهشكده هواخورشید و رئیس پژوهشگاه نیرو می باشد.

آدرس وبگاه دانشگاهی:  ahad.profcms.um.ac.ir

showProfPic.jpg