این آزمایشگاه مجهز به دستگاه اولتراسونیک برای تشخیص عیوب داخلی مواد و قطعات است. همچنین برای تشخیص عیوب سطحی و زیرسطحی از آزمون مایع نافذ استفاده می شود.

 UT1           PT