دكتر سیدکمال حسینی‌ثانی، دارای مدرک دکتری برق گرایش کنترل، دانشیار گروه برق در دانشگاه فردوسی مشهد و معاون پژوهشی و فناوری پژوهشکده هوا خورشید می باشند. حوزه تخصصی ایشان، انرژی های تجدیدپذیر با تاکید بر طراحی و ساخت تجهیزات برقی و سیستم کنترل، سیستمهای اتوماسیون صنعتی و الکترونیک قدرت است. همچنین، داری ۲۵ سال سابقه کار در صنعت و ۱۰ سال سابقه کار آموزشی-پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

آدرس وبگاه دانشگاهی:  k.hosseini.profcms.um.ac.ir

showProfPic.jpg