این نوع طرح ها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه گردیده و به منظور حمایت از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تعریف می شود. متقاضی به منظور حمایت از پایان نامه های خود می توانند طی مذاکره با مدیر گروه حوزه های تخصصی پژوهشکده و هماهنگی با استاد (اساتید) راهنما خود، پیشنهاده خود را در قالب مصوب تهیه و پس از تایید اقدام به عقد قرارداد نمایند.

دستورالعمل حمایت از طرح های ستاپ

فرم طرح ستاپ مصوب

 

فرایند تعریف پروژه ستاپ در پژوهشکده هواخورشید

11خلاصه مراحل ستاپ