• نرم افزار های تخصصی: Mold Flow
  • انتخاب مواد، پوشش دهی و عملیات حرارتی مورد نیاز