دكتر راهله ياري، دارای مدرك دكتری مديريت كسب و كار از دانشگاه بوردو فرانسه و كارشناسي ارشد در رشته MBA از دانشگاه علم وصنعت ايران مي باشد. حوزه تخصصي ايشان، طراحي و استقرار سيستم های مديريت كيفيت، تحليل فرايندها، مديريت پروژه و مديريت استراتژيك است. 25 سال تجربه كاري در صنعت در قالب سمت های اجرايي، مديريتي و مشاوره ای، بيش از 15 سال تجربه آموزش هاي كاربردي در صنعت را در رزومه خود ثبت نموده است. همچنين از سال 1389 به عنوان استاد مدعو با دانشگاه فردوسي مشهد و از سال 1395 با پژوهشكده هوا خورشيد دانشگاه فردوسي همكاري دارد.

آدرس ایمیل: 

showProfPic.jpg