وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری (عتف) جناب آقای دکتر زلفی گل به همراه ریاست محترم دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای دکتر ضابط از پژوهشکده هواخورشید بازدید کردند. در این بازدید بخش های مختلف پژوهشکده مجموعه فعالیت های خود را ارائه دادند و دکتر انفرادی، ریاست محترم پژوهشکده هواخورشید گزارش 12 ساله ای از پیشرفت پژوهشکده به تصویر کشیدند. همچنین، از گروه های پژوهشی اتوماسیون و رباتیک، انرژی بادی و ذخیره ساز های انرژی بازدید صورت پذیرفت. در ادامه گزارش تصویری این بازدید را مشاهده می کنید:

 

بازدید کلی

 

گزارش 12 ساله

 

WIND SITE

 

sorting 

 

 chidman

 

ess3

 

ess4

 

door2

 door1