در جهت توانمند سازی کارکنان و متخصصان، پژوهشکده هواخورشید دوره آموزشی مهندسی سیستم برگزار می کند. این دوره 12ساعته توسط آقای دکتر کرباسیان برگزار می شود و از علاقه مندان دعوت می شود جهت ثبت نام به خانم مهندس مولودی (کارشناس آموزش) مراجعه کنند.